Make your own free website on Tripod.com

מדוע לא נחה דעתי וגם לא תנוח

נחה דעתי

בישראל נוהגים שופטים רבים לחתום את פסק דינם במונח הנפסד
נחה דעתי.

וכל זאת עושים השופטים המכובדים במטרה לחפות על אטימותם

שחיתות בשירות השלטון

דמוקרטיה למראית עין או סתם שחיתות